Ana Menü
Çevrimiçi Kullanıcılar
» Çevrimiçi Ziyaretçiler: 1

» Çevrimiçi Üyeler: 0

» Toplam Üye Sayısı: 1,776
» En Yeni Üye: Serkan
Özlü SözlerCevşen Meali
<< Önceki Sayfa


Bismillahirrahmanirrahim

1

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum ki; Allahumme inni es’eluke bi-esmaike

Ey her şeyin gerçek Mâbudu olan Allah, Ya Allah

Ey ayırt etmeden bütün mahlûkatı rızıklandıran -Rahman, Ya Rahman

Ey itaatkar kullarına hususi rahmet eden -Rahîm, Ya Rahim

Ey her şeyi bilen -Alîm, Ya Alim

Ey yumuşak muamele eden -Halîm, Ya Halim

Ey sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi olan -Azîm, Ya Azim

Ey her şeyi hikmetle yaratan -Hakîm, Ya Hakim

Ey varlığının başlangıcı olmayan -Kadîm, Ya Kadim

Ey her şeyi ayakta tutan -Mukîm, Ya Mukim

Ey iyilik ve ikramı bol olan -Kerîm, Ya Kerim

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


2

Ey efendilerin efendisi, Ya seyyides-sadat

Ey dualara cevap veren, Ya mucibed-daavat

Ey iyiliklerin sahibi, Ya veliyyel-hasenat

Ey dereceleri yükselten, Ya rafiad-derecat

Ey bereketleri büyük olan, Ya azimel-berekat

Ey hataları bağışlayan, Ya ğafirel-hatiat

Ey belaları def eden, Ya dafial-beliyyat

Ey sesleri işiten, Ya samial-esvat

Ey dilekleri yerine getiren, Ya mu’tıyel-mesulat

Ey sır ve gizlilikleri bilen Allah'ım, Ya alimes-sirri vel-hafiyyat

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


3

Ey bağışlayanların en hayırlısı, Ya hayral-ğafirin

Ey yardım edenlerin en hayırlısı, Ya hayran-nasırin

Ey hükmedenlerin en hayırlısı, Ya hayral-hakimin

Ey her şeyi açan ve fethedenlerin en hayırlısı, Ya hayral-fatihin

Ey kendisini zikredenlere güzel karşılık verenlerin en hayırlısı, Ya hayraz-zakirin

Ey vârislerin en hayırlısı, Ya hayral-varisin

Ey kendisini hamd edenlerin mükafatını en iyi şekilde veren, Ya hayral-hamidin

Ey rızık verenlerin en hayırlısı, Ya hayrar-razikin

Ey haklı ile haksızı ayırt edip hükmedenlerin en hayırlısı, Ya hayral-fasılin

Ey iyilik ve ihsanda bulunanların en hayırlısı olan Allah'ım, Ya hayral-muhsinin

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


4

Ey izzet ve güzelliğin gerçek sahibi, Ya men lehul-izzu vel-cemal

Ey mülk ve celâlin gerçek sahibi, Ya men lehul-mulku vel-celal

Ey güç ve olgunluğun gerçek sahibi, Ya men lehul-kudretu vel-kemal

Ey sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi, Ya men huvel-kebirul-muteal

Ey sonsuz güç, ceza ve şiddetli azap sahibi, Ya men huve şedidul-mihal

Ey cezası şiddetli olan, Ya men huve şedidul-ikab

Ey hesâbı süratli gören, Ya men huve seriul-hisab

Ey katında güzel mükafat bulunan, Ya men huve indehu husnüs-sevab

Ey her şeyin programının içinde bulunduğu Levh-i Mahfuz'un sahibi, Ya men huve indehu ummul-kitab

Ey rahmet yüklü bulutları havada tutan Allah'ım, Ya men huve yunşiüs-sehabes-sikal

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


5

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum ki; Ve es’eluke bi-esmaike

Ey sonsuz merhamet sahibi olan -Hannân, Ya Hannan

Ey hakiki iyilik ve ihsan sahibi -Mennân, Ya Mennan

Ey kullarının amellerine karşılık veren -Deyyân, Ya Deyyan

Ey bağışlaması bol olan -Ğufrân, Ya Gufran

Ey varlığının delili çok açık olan -Burhân, Ya Burhan

Ey gerçek saltanat sahibi -Sultân, Ya Sultan

Ey bütün kusur ve noksanlardan uzak olan -Sübhân, Ya Subhan

Ey kendinden yardım istenen -Müsteân, Ya Mustean

Ey nîmet ve beyân sahibi, Ya Zel-menni vel-beyan

Ey emniyet ve emân sahibi olan Allah'ım, Ya Zel-eman

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


6

Ey azametine her şeyin boyun eğdiği, Ya men tevadaa küllu şeyin li-azametih

Ey kudretine her şeyin teslim olduğu, Ya menistesleme küllu şeyin li-kudretih

Ey izzetine karşı her şeyin zelîl olduğu, Ya men zelle küllu şeyin li-izzetih

Ey heybetine her şeyin itaat ettiği, Ya men hadaa küllu şeyin li-heybetih

Ey saltanatına karşı her şeyin inkıyat ettiği, Ya menin-kade küllu şeyin li-mulketih

Ey korkusundan her şeyin kendisine boyun eğdiği, Ya men dane küllu şeyin min-mehafetih

Ey korkusundan dağların yarıldığı ve parçalandığı, Ya menin-şakkatil-cibalu min-haşyetih

Ey emriyle göklerin ayakta durduğu, Ya men kametis-semavatu bi-emrih

Ey izniyle yerin karar kıldığı, Ya menis-tekarratil-ardu bi-iznih

Ey kainatta yaşayan varlıklara zulmetmeyen Allah'ım, Ya men la ya’tedi ala ehli memleketih

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


7

Ey hataları bağışlayan, Ya ğafirel-hataya

Ey belaları kaldıran, Ya kaşifel-belaya

Ey bütün canlıların istekleri kendisine ulaşan, Ya muntehar-recaya

Ey ihsanı bol olan, Ya muczilel-ataya

Ey rahmet hediyeleri bol bol bulunan, Ya vasial-hedaya

Ey bütün varlıklara rızık veren, Ya razıkal-beraya

Ey ölümlere karar veren, Ya kadıyel-munaya

Ey dertleri ve şikâyetleri işiten, Ya samiaş-şekaya

Ey görünmez ordularla mü'minlere yardım eden, Ya baises-seraya

Ey hak ve hürriyetleri kısıtlananları hürriyetlerine kavuşturan Allah'ım, Ya mutlikel-usera

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


8

Ey hamd ve senâ sahibi, Ya zel-hamdi ves-sena

Ey şeref ve yücelik sahibi, Ya zel-mecdi ves-sena

Ey övünç ve üstünlük sahibi, Ya zel-fahri vel-beha

Ey ahd ve vefâ sahibi, Ya zel-ahdi vel-vefa

Ey af ve rızâ sahibi, Ya zel-afvi ver-rıda

Ey iyilik ve bağış sahibi, Ya zel-menni vel-ata

Ey kesin söz ve hüküm sahibi, Ya zel-fasli vel-kada

Ey izzet ve sonsuzluk sahibi, Ya zel-izzeti vel-beka

Ey cömertlik ve nimetler sahibi, Ya zel-cudi ven-ne’ma

Ey karşılıksız iyilik ve gizli nimetler sahibi olan Allah'ım, Ya zel-fadli vel-ala

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


9

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum ki; Ve es’eluke bi-esmaike

Ey olmamasını istediği şeyin meydana gelmesine engel olan -Mâni, Ya Mâni’

Ey zararlı şeyleri ve mânileri defeden -Dâfi, Ya Dâfi’

Ey faydalı şeyleri yaratan -Nâfi, Ya Nâfi’

Ey bütün sesleri işiten ve varlıklara işitme yeteneği veren -Sâmi, Ya Sâmi’

Ey dilediklerinin mertebesini yükselten -Râfi, Ya Râfi’

Ey bütün sanatların sahibi ve her şeyi sanatla yaratan -Sâni, Ya Sâni’

Ey kullarına şefaat eden ve dilediği kuluna şefaat yetkisi veren -Şâfi, Ya Şâfi’

Ey bütün iyilik ve güzellikleri kendisinde toplayan ve kıyamet günü varlıkları huzurunda toplayacak olan -Câmi, Ya Câmi’

Ey ilim ve ihsânı her şeyi içine alan -Vâsi Ya Vâsi’

Ey istediği şeyi istediği şekilde genişletip bollaştıran -Mûsi, Ya Mûsi’

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


10

Ey bütün sanatların sanatkârı, Ya sania külli masnu'

Ey bütün mahlûkâtın yaratıcısı, Ya halika külli mahluk

Ey bütün rızıklananların rızık vericisi, Ya razıka külli merzuk

Ey bütün mülkün gerçek sahibi, Ya malike külli memluk

Ey bütün sıkıntı ve darda kalanların ferahlatıcısı, Ya kaşife külli mekrub

Ey bütün üzüntüye düşenlerin sevindiricisi, Ya farice külli mağmum

Ey bütün merhamet olunanların merhamet edicisi, Ya rahime külli merhum

Ey bütün yardıma muhtaçların yardımcısı, Ya nasıra külli mahzul

Ey bütün ayıp ve kusurları örten, Ya satire külli ma’yub

Ey bütün zulme uğrayanların sığınağı olan Allah'ım, Ya melcâe külli mazlum

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


11

Ey sıkıntıya düştüğümde yardımıma yetişen ve tek dayanağım olan, Ya iddeti inde şiddeti

Ey musîbet ânında tek ümidim olan, Ya recai inde musibeti

Ey yalnızlık ve kimsesizlik acısı çektiğimde bana en yakın dost olan, Ya munisi inde vahşeti

Ey gurbet ve yalnızlık anımda bana sahip çıkan, Ya sahibi inde ğurbeti

Ey tattığım her çeşit nîmet, kendi rahmetinin eseri olan, Ya veliyyi inde ni’meti

Ey sıkıntı ve keder içinde bunaldığımda kalbime ferahlık veren, Ya kaşife inde kurbeti

Ey muhtaç duruma düştüğümde benden yardımını esirgemeyen, Ya ğıyasi indef-tikari

Ey zor duruma düştüğümde sığınağım, Ya melcei indez-tırarı

Ey korku ve dehşet ânımda bana yardım eden, Ya muini inde fezei

Ey hayret ve şaşkınlık içinde kaldığımda bana yol gösteren Allah'ım, Ya delili inde hayreti

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


12

Ey gizli şeyleri ve sırları bilen, Ya allamel-ğuyub

Ey günahları bağışlayan, Ya ğaffaraz-zunub

Ey kusurları örten ve ayıpları kapatan, Ya settarel-uyub

Ey sıkıntılarımızı giderip bizi rahata erdiren, Ya keşşafel-kürub

Ey kalpleri halden hale çeviren, Ya mukallibel-kulub

Ey kalpleri marifet ve muhabbetiyle süslendiren, Ya muzeyyinel-kulub

Ey kalpleri imanla nurlandıran, Ya munevvirel-kulub

Ey kalp yaralarını tedavi eden ve ölmüş kalpleri hidayetiyle dirilten, Ya tabibel-kulub

Ey kalplere sevgi duygusunu veren, Ya habibel-kulub

Ey kalplerin sadece kendisiyle yakınlık kurduğu ve kalplerin gerçek dostu olan Allah'ım, Ya enisel-kulub

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


13

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum ki; Ve es’eluke bi-esmaike;

Ey yücelik ve ululuk sahibi -Celîl, Ya Celil

Ey bütün güzelliklerin sahibi -Cemîl, Ya Cemil

Ey bütün varlıkları koruyan ve gözeten -Vekîl, Ya Vekil

Ey kullarının tâkatini aşan işlerini üzerine alan -Kefîl, Ya Kefil

Ey kullarına doğru yolu gösteren -Delîl, Ya Delil

Ey düşenleri kaldıran ve kullarından yardımını esirgemeyen -Mukîl, Ya Mukil

Ey her şeyden haberdar olan -Habîr, Ya Habir

Ey kullarına güzellik ve incelik ihsan eden -Latîf, Ya Latif

Ey büyüklük sahibi -Azîz, Ya Aziz

Ey mevcudâtın gerçek sahibi ve hükümdarı olan -Melik, Ya Melik

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


14

Ey yolunu kaybedenlere yol gösteren, Ya delilel-mutehayyirin

Ey yardım isteyenlere yardım eden, Ya ğıyasel-mustağısin

Ey bela ve musibetlere düçar olanların feryadına yetişen, Ya sarihal-mustasrihin

Ey felaket ve azaplardan kurtulmak isteyenleri kurtaran, Ya carel-mustecirin

Ey isyan edenlerin sığınağı olan ve onlara rahmet kucağını açan, Ya melceel-âsin

Ey günahlarından tövbe edenleri bağışlayan, Ya ğafirel-muznibin

Ey korkanlara emniyet veren, Ya emanel-haifin

Ey çaresizlere merhamet eden, Ya rahimel-mesakin

Ey yalnızlık duyanların dostu, Ya enisel-mustevhişin

Ey darda kalanların duâlarına cevap veren, Ya mucibe davetil-muztarrin

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


15

Ey cömertliği, ihsanı ve ikramı bol olan, Ya zel-cudi vel-ihsan

Ey iyiliği, üstünlüğü ve nimeti bol olan, Ya zel-fadli vel-imtinan

Ey korkulu ve tehlikeli hallere düşenlere güven ve emniyet veren, Ya zel-emni vel-eman

Ey her türlü noksanlıklardan uzak ve bütün temizlik kendinden olan, Ya zel-kudsi ves-subhan

Ey her şeyi hikmetle yaratan ve herşeyin iç yüzünü açıklayan, Ya zel-hikmeti vel-beyan

Ey rahmet sahibi olan ve müminlere rızasını vâdeden, Ya zer-rahmeti ver-rıdvan

Ey yarattığı her varlığı kendi varlık ve birliğinin delili kılan, vahiy ve ilham yoluyla da delillerini açıklayan, Ya zel-hucceti vel-burhan

Ey azamet ve yüceliğn, saltanat ve hakimiyetin sahibi, Ya zel-azameti ves-sultan

Ey günahkar kullarını affeden sonsuz af ve mağfiret sahibi, Ya zel-afvi vel-ğufran

Ey kendisinden yardım istenen şefkat sahibi olan Allah'ım, Ya zer-re’feti vel-mustean

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


16

Ey her şeyin Rabbi olan, Ya men huve rabbu külli şey

Ey her şeyin ilâhı olan, Ya men huve ilahu külli şey

Ey her şeyin yaratıcısı olan, Ya men huve haliku külli şey

Ey her şeyden sonsuz derecede yüce ve her şeyin üzerinde olan, Ya men huve fevka külli şey

Ey her şeyden önce var olan ve varlığı sonsuz olan, Ya men huve kable külli şey

Ey her şeyin varlığı sona erip gittiğinde kendi varlığı devam eden, Ya men huve ba’de külli şey

Ey her şeyi sınırsız ilmiyle bilen ve hiç bir şey ilmi dışında kalmayan, Ya men huve alimu külli şey

Ey her şeye gücü yeten ve her şey kudretinde olan, Ya men huve kadiru külli şey

Ey her şeyi bir sanat harikası olarak mükemmel bir şekilde yaratan, Ya men huve saniu külli şey

Ey her şey fenâ bulup, Kendisi bâki kalan Allah'ım, Ya men huve yebka ve yefna küllu şey

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


17

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum ki; Ve es’eluke bi-esmaike;

Ey inanan kullarını dünya ve ahiret korkularından emin kılan ve kalplere iman duygusunu yerleştiren -Mü’min, Ya Mu’min

Ey bütün varlıkları ilim ve kontrolü altında tutan -Müheymin, Ya Muheymin

Ey bütün mahlûkatı yoktan meydana getiren -Mükevvin, Ya Mukevvin

Ey bütün yaratıklarına dünyadaki vazifelerini öğretip telkin eden -Mülakkin, Ya Mulakkin

Ey kulları için açıklanması gereken her şeyi beyan eden -Mübeyyin, Ya Mubeyyin

Ey musîbetleri hafifleten ve zorlukları kolaylaştıran -Mühevvin, Ya Muhevvin

Ey her şeyi münasip şekilde süsleyen -Müzeyyin, Ya Muzeyyin

Ey dilediğini yücelten ve kullarına büyüklüğünü gösteren -Muazzım, Ya Muazzım

Ey muhtaçların yardımına koşan ve koşturan -Muavvin, Ya Muavvin

Ey her şeyi çeşit çeşit renklerle bezeyen -Mülevvin, Ya Mulevvin

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


18

Ey mülkü üzerinde tek söz sahibi olan ve idaresi devam eden, Ya men huve fi-mülkihi mukim

Ey celâl ve azameti karşısında bütün varlıklar kendisine boyun eğen, Ya men huve fi-celalihi azim

Ey hakimiyetinin başlangıcı ve sonu olmayan ve saltanatında hiçbir noksanlık bulunmayan, Ya men huve fi-sultanihi kadim

Ey kullarına karşı sonsuz şefkat ve merhamet sahibi olan, Ya men huve ala-abdihi rahim

Ey ilmi her şeyi kuşatan ve her şeyi sonsuz ilmiyle bilen, Ya men huve bi-külli şey’in alim

Ey günahkar kullarını hemen cezalandırmayıp onlara süre tanıyan ve onlara yumuşaklıkla muamele eden, Ya men huve limen cefahu halim

Ey ümitle dergahında el açıpihtiyaçlarını dile getirenlere ikram ve ihsanda bulunan, Ya men huve limen tereccahu kerim

Ey her şeyi belli bir kader programına göre hikmetle ve yerli yerince yaratan, Ya men huve fi-mekadirihi hakim

Ey her hüküm ve her işinde lütuf ve incelik olan, Ya men huve fi-hukmihi latif

Ey dilediğine yumuşaklık ve lütufla davranmaya gücü yeten Allah'ım, Ya men huve fi-lutfihi kadir

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


19

Ey fazl ve ihsanından başka hiçbir ümit kapısı olmayan, Ya men la yurca illa fadluh

Ey adaletle hükmeden ve mutlak adaletinden korkulan, Ya men la yuhafu illa adluh

Ey kendisinden iyilikten başka bir şey beklenilmeyen, Ya men la yuntazaru illa birruh

Ey kendisinden başka hiçbir varlıktan af istenilmeyen, Ya men la yus’elu illa afvuh

Ey kendi mülkünden başka hiçbir mülkün devam ve bekası olmayan, Ya men la yedumu illa mulkuh

Ey kendi saltanatından başka gerçek hiçbir saltanat bulunmayan, Ya men la sultane illa sultanuh

Ey bütün deliller O'nun varlık ve birliğine işaret eden, Ya men la burhane illa burhanuh

Ey rahmeti her şeyi kuşatmış olan, Ya men vesiat külle şey’in rahmetuh

Ey rahmeti gazabını geçmiş olan, Ya men sebekat rahmetuhu ala ğadabih

Ey ilmiyle her şeyi kuşatmış olan Allah'ım, Ya men ehata bi-külli şey’in ilmuh

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


20

Ey acı ve sıkıntıları kaldıran, Ya faricel-hemm

Ey gam ve tasayı gideren, Ya kaşifel-ğemm

Ey günahları bağışlayan, Ya ğafirez-zenb

Ey tövbeleri kabul eden, Ya kabilet-tevb

Ey bütün varlıkları yoktan var eden, Ya halikal-halk

Ey vaadinden dönmesi imkansız olan, Ya sadikal-vaad

Ey yavruları şefkatle besleyen, Ya razikat-tıfl

Ey her sözünü ve vaadini yerine getiren, Ya mufiyel-ahd

Ey bütün gizlilikleri bilen, Ya alimes-sırr

Ey tohum ve çekirdekleri çatlatarak bitki ve ağaçları yaratan Allah'ım, Ya falikal-habb

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


21

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum ki; Fe-es’eluke bi-esmaike;

Ey her şeyden ve düşünülebilecek bütün makamlardan yüce olan -Alî, Ya Aliyy

Ey verdiği sözde sadık ve varlıkların istekerini ehemniyetle yerine getiren, vefa sahibi -Vefî, Ya Vefiyy

Ey müminlerin dostu ve varlıkların işlerini üzerine alan -Velî, Ya Veliyy

Ey gerçek zenginlik sahibi ve hiçbir şeye muhtaç olmayan -Ganî, Ya Ganiyy

Ey sonsuz servet ve tükenmez hazineler sahibi ve her varlığın yardım ve ihtiyacına yetişen -Melî, Ya Meliyy

Ey her cihetten temiz ve pâk olan, her türlü temizliği yaratan ve kainatı temiz tutan -Zekî, Ya Zekiyy

Ey kendisine kulluk edenlerden hoşnut olan -Razî, Ya Radıyy

Ey yarattıklarında varlık ve birliği apaçık görünen -Bedî, Ya Bediyy

Ey bütün gizlilikleri bilen ve büyüklüğünün bir sınırı olmadığı için varlığı perdelenmiş olan -Hafî, Ya Hafiyy

Ey güç ve kuvveti sonsuz olan ve varlıklara da güç ve kuvvet veren -Kavî, Ya Kaviyy

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


22

Ey yarattığı her şeye ayrı ayrı güzellikler veren, Ya men azharel-cemil

Ey bütün ayıp ve çirkinlikleri örten ve kötü hallerimizi gizleyen, Ya men setera alel-kabih

Ey işlenen suç ve günahların cezasını hemen vermeyen, dilerse af edip bağışlayan, Ya men la yuahizu bil-cerimeh

Ey kullarının işlediği yüz kızartıcı günahları perdeleyip kapatan ve ayıpları örten, Ya men la yehtikus-sitr

Ey af ve bağışlaması cok olan, Ya azimel-afv

Ey günahkârları cezalandırmaktan vazgeçmesi güzel olan, Ya hasenet-tecavuz

Ey af ve mağfireti geniş olan, Ya vasial-mağfireh

Ey rahmetini kularına genişçe açan ve merhametiyle tecelli eden, Ya basital-yedeyni bir-rahmeh

Ey bütün sırları bilen, her türlü gizli ve sessiz konuşmaları işiten, Ya sahibe külli necva

Ey bütün şikâyetler kendisine ulaşan, dertlilerin tek kurtarıcısı olan Allah'ım, Ya münteha külli şekva

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


23

Ey nimet ve ihsanı bol ve sınırsız olan, Ya zen-ni’metis-sabiğa

Ey rahmet ve merhameti bütün varlık alemini kuşatan, Ya zer-rahmetil-vasia

Ey hikmeti her şeyi kaplayan, Ya zel-hikmetil-baliğa

Ey tam ve kâmil kudret sahibi olan, Ya zel-kudretil-kamile

Ey varlık ve birliğine kesin deliller olan, Ya zel-huccetil-katıa

Ey ikramı, keremi ve nimetleri açıkça görünen, Ya zel-kerametiz-zahira

Ey yüce ve ezeli sıfatlar sahibi olan, Ya zes-sıfatil-aliye

Ey ebedi ve dâimi izzet sahibi sahibi olan, Ya zel-izzetid-daime

Ey kuvvetine hiçbir gücün karşı koyamadığı metin bir kuvvet sahibi olan, Ya zel-kuvvetil-metine

Ey ihsan ettiği geçmiş nimet ve iyilikler için kendisine ibadet edilen Allah'ım, Ya zel-minnetis-sabika

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


24

Ey hükmedenlerin en hükmedicisi, Ya ahkemel-hakimin

Ey âdillerin en adâletlisi, Ya a’delel-adilin

Ey doğruların en doğrusu, Ya esdakas-sadıkin

Ey varlığı açık olanların en açığı, Ya ezharaz-zahirin

Ey temiz olanların en temizi, Ya etherat-tahirin

Ey en güzel şekilde yaratan, Ya ahsenel-halikin

Ey hesaba çekenlerin en süratlisi, Ya esraal-hasibin

Ey işitenlerin en iyi işiticisi, Ya esmaas-samiin

Ey ikram edenlerin en iyi ikram edicisi, Ya ekremel-ekremin

Ey merhamet edenlerin en merhametlisi, Ya erhamer-rahimin

Ey şefaat edenlerin en şefaat edicisi, Ya eşfeaş-şafiin

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


25

Ey semâları yoktan yaratan, Ya bedias-semavat

Ey karanlıkları meydana getiren, Ya cailez-zulümat

Ey gizlilikleri bilen, Ya alimel-hafiyyat

Ey için için üzülenlere acıyan, Ya rahimel-aberat

Ey utanılacak şeyleri örten, Ya satiral-averat

Ey belâları defeden, Ya kaşifel-beliyyat

Ey ölüleri dirilten, Ya muhyiyel-emvat

Ey sevapları kat kat yazan, Ya daifel-hasenat

Ey bereketleri indiren, Ya munzilel-berekat

Ey cezâları şiddetli olan, Ya şediden-nekamat

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


26

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum ki; Ve es’eluke bi-esmaike;

Ey her varlığa münasip şekil giydiren -Musavvir, Ya Musavvir

Ey her şeyin plan ve programını ölçülü yapan -Mukaddir, Ya Mukaddir

Ey her şeyi maddi ve manevi kirlerden temizleyen -Mutahhir, Ya Mutahhir

Ey nûruyla her şeyi nurlandıran -Münevvir, Ya Munevvir

Ey dilediğini öne geçiren -Mukaddim, Ya Mukaddim

Ey istediğini arkaya bırakan -Muahhir, Ya Muahhir

Ey hayırlı işleri kolaylaştıran -Müyessir, Ya Muyessir

Ey kullarını azâbıyla korkutan -Münzir, Ya Munzir

Ey kullarını Cennet ve diğer mükafatlarla müjdeleyen -Mübeşşir, Ya Mubeşşir

Ey bütün kâinatı tam bir nizam içinde idare eden -Müdebbir, Ya Mudebbir

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


27

Ey Beytül Haramın Rabbi, Ya Rabbel-beytil-haram

Ey haram ayların Rabbi, Ya Rabbeş-şehril-haram

Ey Mescidül Haramın Rabbi, Ya Rabbel-Mescidil-haram

Ey haram belde olan Mekke’nin Rabbi, Ya Rabbel-beledil-haram

Ey Rükn-ü Hacerül-Esved ve Makam-ı İbrahim’in Rabbi, Ya Rabber-rükni vel-makam

Ey Meş’aril-Haramın Rabbi, Ya Rabbel-meş’aril-haram

Ey helâl ve haramın Rabbi, Ya Rabbel-hılli vel-haram

Ey nur ve karanlığın Rabbi, Ya Rabben-nuri vez-zalam

Ey tahiyyât ve selâmın Rabbi, Ya Rabbet-tahiyyeti ves-selam

Ey celâl ve ikrâmın Rabbi, Ya Rabbel-celali vel-ikram

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


28

Ey desteği olmayanların desteği, Ya imade men la imade leh

Ey dayanağı olmayanların dayanağı, Ya senede men la senede leh

Ey övünülecek bir şeyi olmayanların övüncü, Ya zuhre men la zuhre leh

Ey imdâda koşacak kimsesi olmayanların imdâdı, Ya ğıyase men la ğıyase leh

Ey korunacak yeri olmayanların koruyucusu, Ya hırze men la hırze leh

Ey iftihar edecek kimsesi olmayanların iftihârı, Ya fahre men la fahre leh

Ey izzeti olmayanların izzeti, Ya izze men la izze leh

Ey yardımcısı olmayanların yardımcısı, Ya muine men la muine leh

Ey dostu olmayanların dostu, Ya enise men la enise leh

Ey zenginliği olmayanların zenginliği, Ya ğunyete men la ğunyete leh

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


29

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum ki; Ve es’eluke bi-esmaike;

Ey varlığında başkasına muhtaç olmayan -Kâim, Ya Kâim

Ey varlığının sonu olmayan -Dâim, Ya Dâim

Ey mahlûkatına merhamet eden -Râhim, Ya Rahim

Ey mevcudatına hükmeden -Hâkim, Ya Hakim

Ey her şeyi bilen -Âlim, Ya Alim

Ey yarattıklarını koruyan -Âsım, Ya Asım

Ey her şeyi adâletle taksim eden -Kâsım, Ya Kâsım

Ey ayıp ve kusur kendisine ârız olmayan -Sâlim, Ya Sâlim

Ey istediğinin maddî ve mânevî rızkını daraltan -Kâbıd, Ya Kabıd

Ey istediğinin maddî ve mânevî rızkını genişleten -Bâsıt, Ya Basıt

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


30

Ey kendisine sığınmak isteyenleri koruyan, Ya asıme menis-ta’sameh

Ey kendisinden merhamet isteyenlere merhamet eden, Ya rahime menis-terhameh

Ey kendisinden yardım isteyenlere yardım eden, Ya nasıra menis-tensarah

Ey korunmak isteyenleri muhafaza eden, Ya hafiza menis-tahfezah

Ey kendisinden ikram isteyenlere ikram eden, Ya mükrime menis-tekremeh

Ey kendisinden irşad edilmeyi isteyenleri irşad eden, Ya murşide menis-terşedeh

Ey kendisinden lütuf isteyenlere lütuflarda bulunan, Ya muine menis-teaneh

Ey kendisinden imdat isteyenlere imdat eden, Ya muğıse menis-teğaseh

Ey feryat edenlerin feryâdına koşan, Ya sariha menis-tasrahah

Ey kendisinden mağfiret isteyenleri bağışlayan, Ya ğafira menis-tağferah

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


31

Ey affı bol olan, Ya kerimes-safh

Ey iyiliği büyük olan, Ya azimel-menn

Ey hayrı çok olan, Ya kesirel-hayr

Ey üstünlüğü ezeli olan, Ya kadimel-fadl

Ey sanatı güzel olan, Ya latifes-sun

Ey lütfu dâim olan, Ya daimel-lutf

Ey sıkıntıyı gideren, Ya nafisel-kerb

Ey zararı kaldıran, Ya kaşifed-durr

Ey mülkün sahibi, Ya malikel-mulk

Ey hak ile hükmeden, Ya kadıyen-bil-hakk

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


32

Ey mağlup edilmeyen Azîz, Ya azizen la yudam

Ey kendisinden uzaklaşılmayan Lâtîf, Ya latifen la yuram

Ey uyumayan gözetleyici, Ya rakiben la yenam

Ey yok olmayan mevcûd, Ya kaimen la yefut

Ey ölmeyen hayat sahibi, Ya hayyen la yemut

Ey yok olmayan Melik, Ya meliken la yezul

Ey fenâ bulmayan Bâkî, Ya bakiyen la yefna

Ey cehalet ârız olmayan Âlim, Ya alimen la yechel

Ey taama muhtaç olmayan Samed, Ya sameden la yut’am

Ey zaafa uğratılamayan Kavî, Ya kaviyyen la yud’af

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


33

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum ki; Ve es’eluke bi-esmaike;

Ey isimlerinde, sıfatlarında ve fiillerinde ortağı olmayan -Vâhid, Ya Vâhid

Ey istediğini bulan -Vâcid, Ya Vâcid

Ey her yerde hâzır ve nâzır olan -Şâhid, Ya Şâhid

Ey sonsuz şan ve yücelik sahibi -Mâcid, Ya Mâcid

Ey bütün işlerini ezelî hikmetine göre neticeye ulaştıran -Râşid, Ya Râşid

Ey peygamberler gönderen ve ölüleri dirilten -Bâis, Ya Bâis

Ey bütün mülk ve servetlerin hakiki sahibi -Vâris, Ya Vâris

Ey hikmeti gereği elem ve zarar verici şeyleri yaratan -Dârr, Ya Dârr

Ey hayır ve menfaatli şeyleri yaratan -Nâfi, Ya Nâfi

Ey kullarına hidayet veren -Hâdi, Ya Hâdi

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


34

Ey bütün azîmlerden daha Azîm, Ya a’zamu min-külli azim

Ey bütün cömertlerden daha Kerîm, Ya ekremu min-külli kerim

Ey bütün merhametlilerden daha Rahîm, Ya erhamu min-külli rahim

Ey bütün hikmet sahiplerinden daha Hakîm, Ya ahkemu min-külli hakim

Ey bütün âlimlerden daha Alîm, Ya a’lemu min-külli alim

Ey bütün önce yaratılanlardan daha evvel var olan Kadîm, Ya akdemu min-külli kadim

Ey bütün büyüklerden daha büyük, Ya ekberu min-külli kebir

Ey bütün yücelerden daha Celîl, Ya ecellu min-külli celil

Ey bütün izzet sahiplerinden daha Azîz, Ya eazzu min-külli aziz

Ey bütün lütuf sahiplerinden daha Lâtif, Ya eltafu min-külli latif

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


35

Ey ahdinde vefalı, Ya men huve fi-ahdihi vefiyy

Ey vefasında kuvvetli, Ya men huve fi-vefaihi kaviyy

Ey kuvvetinde yüce, Ya men huve fi-kuvvetihi aliyy

Ey yüceliğinde yakın, Ya men huve fi-uluvvihi karib

Ey yakınlığında latîf, Ya men huve fi-kurbihi latif

Ey lütfunda şerefli, Ya men huve fi-lütfihi şerif

Ey şerefinde azîz, Ya men huve fi-şerefihi aziz

Ey izzetinde büyük, Ya men huve fi-izzetihi azim

Ey büyüklüğünde yüce, Ya men huve fi-azametihi mecid

Ey yüceliğinde hamîd, Ya men huve fi-mecdihi hamid

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


36

Ey her şeyin kendisine boyun eğdiği, Ya men huve küllu şey’in hâdiun leh

Ey her şey kendisi için var olan, Ya men huve küllu şey’in kâinun leh

Ey her şey kendisi için mevcut olan, Ya men huve küllu şey’in mevcudun leh

Ey her şeyin kendisine döndüğü, Ya men huve küllu şey’in munibun leh

Ey her şeyin kendisinden korktuğu, Ya men huve küllu şey’in hâifun minhu

Ey her şeyin kendisini tesbih ettiği, Ya men huve küllu şey’in musebbihun leh

Ey her şey onunla ayakta olan, Ya men huve küllu şey’in kâimun bih

Ey her şeyin kendisine itaat ettiği, Ya men huve küllu şey’in hâşiun leh

Ey her şeyin kendisine yöneldiği, Ya men huve küllu şey’in sâirun ileyh

Ey ona bakan yüzü müstesnâ her şeyin helâk olduğu, Ya men huve küllu şey’in hâlikun illa vecheh

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


37

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum ki; Ve es’eluke bi-esmaike;

Ey kullarına yeten -Kâfi, Ya Kâfi

Ey her türlü derde devâ veren -Şâfi, Ya Şâfi

Ey vaadinde duran -Vâfi, Ya Vâfi

Ey maddî ve mânevî dertlere âfiyet veren -Muâfi, Ya Muâfi

Ey her şeyiyle yüce olan -Âli, Ya Ali

Ey kullarını iyiliğe ve Cennete davet eden -Dâi, Ya Dâi

Ey iyi kullarından hoşnut olan -Râzi, Ya Radı

Ey hikmet ve adâletle hükmeden -Kâdi, Ya Kadı

Ey varlığının sonu olmayan -Bâkî, Ya Bâki

Ey dilediğini doğru yola ulaştıran -Hâdi, Ya Hâdi

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


38

Ey kendisinden başka kaçacak yer olmayan, Ya men la meferra illa ileyh

Ey kendisinden başka sığınılacak yer olmayan, Ya men la mefzea illa ileyh

Ey kendisinden başka ilticâ edilecek yer olmayan, Ya men la melcee illa ileyh

Ey kendisinden başka tevekkül edilecek kimse olmayan, Ya men la yütevekkelu illa aleyh

Ey kendisinden başka maksut olmayan, Ya men la maksade illa ileyh

Ey kendisinden başka kurtuluş yeri olmayan, Ya men la mencee illa ileyh

Ey kendisinden başkasına rağbet edilmeyen, Ya men la yurğabu illa ileyh

Ey kendisinden başkasına ibâdet edilmeyen, Ya men la yu’bedu illa iyyah

Ey kendisinden başkasından yardım istenilmeyen, Ya men la yusteanu illa minh

Ey kendisinden başka güç ve kuvvet sahibi bulunmayan, Ya men la havle vela kuvvete illa bih

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


39

Ey kendisine kaçılanların en hayırlısı, Ya hayral-merhubin

Ey matlupların en hayırlısı, Ya hayral-matlubin

Ey rağbet edilenlerin en hayırlısı, Ya hayral-merğubin

Ey kendisinden dilekte bulunulanların en hayırlısı, Ya hayral-mes’ulin

Ey maksut olanların en hayırlısı, Ya hayral-maksudin

Ey zikredilenlerin en hayırlısı, Ya hayral-mezkurin

Ey şükredilenlerin en hayırlısı, Ya hayral-meşkurin

Ey sevilenlerin en hayırlısı, Ya hayral-mahbubin

Ey indirenlerin en hayırlısı, Ya hayral-munzilin

Ey kendisine yaklaşılanların en hayırlısı, Ya hayral-muste’nisin

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


40

Ey yaratıp düzene koyan, Ya men huve haleka fesevva

Ey takdir edip hedefe götüren, Ya men huve kaddera feheda

Ey belâyı kaldıran, Ya men huve yekşiful-belva

Ey gizli yakarışı işiten, Ya men huve yesmeun-necva

Ey batmışı kurtaran, Ya men huve yunkızul-ğarka

Ey helâk olana necât veren, Ya men huve yuncil-helka

Ey hastaya şifa veren, Ya men huve yeşfil-merda

Ey öldüren ve dirilten, Ya men huve emate ve ehya

Ey güldüren ve ağlatan, Ya men huve edhake ve ebka

Ey saptıran ve hidâyete erdiren, Ya men huve edalle ve ehda

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


41

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum ki; Ve es’eluke bi-esmaike;

Ey dilediği kullarının günahlarını bağışlayan -Gâfir, Ya Gafir

Ey ayıp ve kusurları örten -Sâtir, Ya Satir

Ey düşmanlarını mağlup eden -Kâhir, Ya Kahir

Ey her şeye gücü yeten -Kâdir, Ya Kadir

Ey bütün mahlûkatının hallerini gören -Nâzır, Ya Nazır

Ey bütün mahlûkatı yoktan var eden -Fâtır, Ya Fatır

Ey kendine yapılan ibâdet ve şükürlere bol mükâfat veren -Şâkir, Ya Şakir

Ey kendisini zikredenleri yâd eden -Zâkir, Ya Zakir

Ey dostlarına yardım eden -Nâsır, Ya Nasır

Ey dilediğini zorla yaptıran -Câbir, Ya Cabir

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


42

Ey karada ve denizde yolu olan, Ya men huve fil-berri vel-bahri sebiluh

Ey dış âlemde âyetleri bulunan, Ya men huve fil-afaki ayatuh

Ey âyetlerinde delili olan, Ya men huve fil-ayati burhanuh

Ey ölümlerde kudreti tecellî eden, Ya men huve fil-memati kudretuh

Ey kabirlerde izzeti olan, Ya men huve fil-kuburi izzetuh

Ey Kıyâmette saltanatı olan, Ya men huve fil-kıyameti milketuh

Ey hesapta heybeti olan, Ya men huve fil-hisabi heybetuh

Ey Mîzanda hükmü olan, Ya men huve fil-mizani kazauh

Ey Cennette rahmeti olan, Ya men huve fil-cenneti rahmetuh

Ey ateşte azabı olan, Ya men huve fin-nari azabuh

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


43

Ey korkanların kendisine kaçtığı, Ya men huve ileyhi yehrebül-haifun

Ey günahkârların kendisine sığındığı, Ya men huve ileyhi yefzeul-müznibun

Ey tövbe edenlerin kendisine yöneldiği, Ya men huve ileyhi yaksidül-münibun

Ey âsilerin kendisine ilticâ ettiği, Ya men huve ileyhi yelceül-âsun

Ey zahitlerin kendisine rağbet ettiği, Ya men huve ileyhi yerğabüz-zahidun

Ey hatâlıların kendisine ümit beslediği, Ya men huve fihi yetmeul-hâtiun

Ey kendisini arzulayanların ona yaklaştığı, Ya men huve yeste’nisü bihil-müridun

Ey iyilik yapanların kendisiyle iftihar ettiği, Ya men huve yeftehiru bihil-muhsinun

Ey tevekkül edenlerin kendisine güvendiği, Ya men huve aleyhi yetevekkelül-mütevekkilu

Ey kuvvetle îman edenlerin kendisiyle huzur bulduğu, Ya men huve yeskünü bihil-mukinun

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


44

Ey bütün yakınlardan daha yakın, Ya akrabu min-külli karib

Ey bütün sevilenlerden daha sevgili, Ya ehabbu min-külli habib

Ey bütün büyüklerden daha büyük, Ya a’zamu min-külli azim

Ey bütün izzet sahiplerinden daha azîz, Ya eazzu min-külli aziz

Ey bütün kuvvetlilerden daha kuvvetli, Ya ekva min-külli kaviy

Ey bütün zenginlerden daha zengin, Ya eğna min-külli ğaniy

Ey bütün cömertlerden daha cömert, Ya ecvedu min-külli cevad

Ey bütün şefkatlilerden daha şefkatli, Ya er’afu min-külli rauf

Ey bütün merhametlilerden daha merhametli, Ya erhamu min-külli rahim

Ey bütün yücelerden daha yüce, Ya ecellu min-külli celil

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


45

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum ki; Ve es’eluke bi-esmaike;

Ey her şeye her şeyden daha yakın olan -Karîb, Ya Karib

Ey bütün mahlûkatını gözetleyen -Rakîb, Ya Rakib

Ey müminlerin sevgilisi olan -Habîb, Ya Habib

Ey kullarının duâlarına cevap veren -Mucîb, Ya Mucib

Ey kullarının bütün fiillerinin hesâbını gören -Hasîb, Ya Hasib

Ey bütün dertlere devâ veren -Tabîb, Ya Tabib

Ey her şeyi bütün incelikleriyle gören -Basîr, Ya Basir

Ey her şeyden haberdar olan -Habîr, Ya Habir

Ey her şeyi nûruyla aydınlatan -Münîr, Ya Munir

Ey kullarına gerekli her şeyi açıklayan -Mübîn, Ya Mubin

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


46

Ey mağlûp olmayan Galip, Ya ğaliben ğayra mağlub

Ey yaratılmış olmayan Sanatkâr, Ya sanian ğayra masnu

Ey mahlûk olmayan Yaratıcı, Ya halikan ğayra mahluk

Ey sahip olunamayan Mülk Sahibi, Ya maliken ğayra memluk

Ey kendisine üstün gelinemeyen Zorlayıcı, Ya kahiran ğayra makhur

Ey yükseltilmekten münezzeh Yükseltici, Ya rafian ğayra merfu

Ey korunmayan Koruyucu, Ya hafizan ğayra mahfuz

Ey yardım edilmeyen Yardım Edici, Ya nasiran ğayra mensur

Ey gizli olmayan Şahit, Ya şahiden ğayra ğaib

Ey uzak olmayan Yakın, Ya kariben ğayra baid

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


47

Ey nurların nuru, Ya nuran-nur

Ey nurları nurlandıran, Ya munevviran-nur

Ey nurlara sûret ve şekil veren, Ya musavviran-nur

Ey nurları yaratan, Ya halikan-nur

Ey nurları takdir eden, Ya mukaddiran-nur

Ey nurları idâre eden, Ya mudebbiran-nur

Ey bütün nurlardan evvel olan Nur, Ya nuran kable külli nur

Ey bütün nurlardan sonra da var olan Nur, Ya nuran ba’de külli nur

Ey bütün nurların üstünde olan Nur, Ya nuran fevka külli nur

Ey hiçbir nûrun Kendisine benzemediği Nur, Ya nuran leyse mislehu nur

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


48

Ey bağış ve ihsânı şerefli olan, Ya men atauhu şerif

Ey fiili latîf olan, Ya men fi’luhu latif

Ey lütfü dâim olan, Ya men lütfuhu mukim

Ey ihsânı kadîm olan, Ya men ihsanuhu kadim

Ey sözü hak olan, Ya men kavluhu hak

Ey vaadi doğru olan, Ya men va’duhu sıdk

Ey affı fazıl olan, Ya men afvuhu fadl

Ey azâbı adâlet olan, Ya men azabuhu adl

Ey zikri tatlı olan, Ya men zikruhu hulv

Ey dostluğu lezzetli olan, Ya men ünsuhu leziz

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


49

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum ki; Ve es’eluke bi-esmaike;

Ey kullarına nîmet ihsan eden -Münevvil, Ya Munevvil

Ey bütün müşkülleri halleden ve hak ile bâtılın arasını ayıran -Mufassıl, Ya Mufassıl

Ey istediğini istediği şekilde değiştiren -Mübeddil, Ya Mubeddil

Ey zorlukları kolaylaştıran -Müsehhil, Ya Musehhil

Ey istediğini zelîl kılan ve mahlûkatına boyun eğdiren -Müzellil, Ya Muzellil

Ey kitaplar ve bereketler indiren, dilediğinin rütbesini alçaltan -Münezzil, Ya Munezzil

Ey kâinattaki bütün işleri döndüren ve kullarını halden hâle sevk eden -Muhavvil, Ya Muhavvil

Ey her şeyi münâsip şekilde güzelleştiren -Mücemmil, Ya Mucemmil

Ey her şeyi kemâle erdiren -Mükemmil, Ya Mukemmil

Ey istediğini istediğine üstün kılan -Mufaddıl, Ya Mufaddıl

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


50

Ey her şeyi gören, fakat kendisi görülmeyen, Ya men yera vela yura

Ey her şeyi yaratan, fakat kendisi yaratılmayan, Ya men yahluku vela yuhlak

Ey her şeye yol gösteren, fakat kendisi yol gösterilmeye muhtaç olmayan, Ya men yehdi vela yuhda

Ey hayat veren, fakat kendisi hayat verilmeye muhtaç olmayan, Ya men yuhyi vela yuhya

Ey her şeyi doyuran, fakat kendisi doyurulmaktan münezzeh olan, Ya men yut’imu vela yut’am

Ey her şeyi koruyan, fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan, Ya men yüciru vela yucar

Ey her şey hakkında karar veren, fakat kendisi hakkında karar verilemeyen, Ya men yakdı vela yukda aleyh

Ey hüküm veren, fakat kendisi hakkında hüküm verilemeyen, Ya men yahkumu vela yuhkemu aleyh

Ey doğurmayan ve doğmayan, Ya men lem yelid velem yuled

Ey hiçbir şey kendisine denk olmayan, Ve lem yekun lehu küfuven ehad

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


51

Ey en güzel Sevgili, Ya nimel-habib

Ey en güzel Tabip, Ya nimet-tabib

Ey en güzel hesap gören, Ya nimel-hasib

Ey en güzel Yakın, Ya nimel-karib

Ey en güzel Gözetleyici, Ya nimer-rakib

Ey en güzel Cevap Veren, Ya nimel-mucib

Ey en güzel Dost, Ya nimel-enis

Ey en güzel Vekîl, Ya nimel-vekil

Ey en güzel Efendi, Ya nimel-mevla

Ey en güzel Yardımcı, Ya nimen-nasir

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


52

Ey kendisini tanıyanların sevinci, Ya sururel-arifin

Ey kendisini arzulayanların dostu, Ya enisel-muridin

Ey kendisini özleyenlerin imdâdına koşan, Ya muğisel-muştakin

Ey tövbekârların sevgilisi, Ya habibet-tevvabin

Ey ihtiyaç sahiplerine rızık veren, Ya razıkal-mukıllin

Ey günahkârların ümidi, Ya recael-muznibin

Ey sıkıntıda olanların ferahlatıcısı, Ya kaşifel-mekrubin

Ey gamlılara nefes aldıran, Ya muneffisen anil-mağmumin

Ey mahzunlara kurtuluş yolu gösteren, Ya muferricen anil-mahzunin

Ey evvel ve âhirlerin ilâhı, Ya ilahel-evveline vel-ahirin

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


53

Ey cennet ve cehennemin Rabbi, Ya Rabbel-cenneti ven-nar

Ey peygamberler ve hayırlıların Rabbi, Ya Rabben-nebiyyine vel-ahyar

Ey sıddıkların ve iyilerin Rabbi, Ya Rabbes-sıddikine vel-ebrar

Ey küçüklerin ve büyüklerin Rabbi, Ya Rabbes-sığari vel-kibar

Ey dânelerin ve meyvelerin Rabbi, Ya Rabbel-hububi vel-esmar

Ey nehirlerin ve ağaçların Rabbi, Ya Rabbel-enhari vel-eşcar

Ey sahraların ve çöllerin Rabbi, Ya Rabbes-sahara vel-kıfar

Ey kölelerin ve hürlerin Rabbi, Ya Rabbel-abidi vel-ahrar

Ey açığa çıkarma ve gizlemelerin Rabbi, Ya Rabbel-i’lani vel-ısrar

Ey gece ve gündüzün Rabbi, Ya Rabbel-leyli ven-nehar

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


54

Ey ilmi her şeye ulaşan, Ya men lahika fi-külli şeyin ilmuh

Ey görmesi her şeye nüfûz eden, Ya men nefeze bi-külli şeyin basaruh

Ey kudreti her şeye bâliğ olan, Ya men belağat ila-külli şeyin kudretuh

Ey nîmetleri sayılamayan, Ya men la yuhsil-ibadu na’maeh

Ey mahlûkatın gerçek şükrüne erişemediği, Ya men la tebluğul-halaiku şukreh

Ey zihinlerin yüceliğini idrak edemediği, Ya men la tudrikül-efhamu celaleh

Ey hayallerin hakîkatine erişemediği, Ya men la tenalul-evhamu künheh

Ey azamet ve kibriyâ örtüsü olan, Ya menil-azametu vel-kibriyau ridauh

Ey heybet ve saltanat güzelliği olan, Ya menil-heybetu ves-sultanu behauh

Ey bekası izzetle yücelenen, Ya men teazzeze bil-izzi bekauh

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


55

Ey en yüce misâller Kendisine ait olan, Ya men lehul-meselul-a’la

Ey en yüce sıfatlar Kendisine ait olan, Ya men lehus-sıfatul-ula

Ey âhiret ve dünya Kendisine âit olan, Ya men lehul-ahiretu vel ula

Ey Cennetül-Mevâ’nın sahibi, Ya men lehul-Cennetul-Me’va

Ey Cehennem ve ateşin sahibi, Ya men lehun-naru vel-leza

Ey en büyük âyetler sahibi, Ya men lehul-ayatul-kubra

Ey en güzel isimler sahibi, Ya men lehul-esmaul-husna

Ey hüküm ve kazâ sahibi, Ya men lehul-hukmu vel-kada

Ey yüce göklerin sahibi, Ya men lehus-semavatul-ula

Ey arş ve yerin sahibi, Ya men lehul-arşu ves-sera

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


56

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum ki; Ve es’eluke bi-esmaike;

Ey kullarını çok çok affeden -Afuv, Ya Afuvv

Ey kullarının günahlarını bağışlayan -Gafûr, Ya Gafur

Ey itaatkâr kullarını çok seven -Vedûd, Ya Vedud

Ey rızâsı için yapılan işleri bol sevapla karşılayan -Şekûr, Ya Şekur

Ey âsileri hemen cezâlandırmayıp, çok sabreden -Sabûr, Ya Sabur

Ey kullarına çok şefkat edip esirgeyen -Raûf, Ya Rauf

Ey kullarına karşı pek merhametli olan -Atûf, Ya Atuf

Ey bütün mahlûkatı maddî ve manevî kirlerden arındıran -Kuddüs, Ya Kuddus

Ey gerçek hayat sahibi olan -Hayy, Ya Hayy

Ey gökleri, yeri ve bütün mahlûkatı ayakta tutan -Kayyûm, Ya Kayyum

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


57

Ey semâda azameti görülen, Ya men huve fis-semai azametuh

Ey yerde âyetleri tecellî eden, Ya men huve fil-ardi ayatüh

Ey her şeyde delilleri bulunan, Ya men huve fi-külli şeyin delailuh

Ey denizde acâip sanatları bulunan, Ya men huve fil-bihari acaibuh

Ey mahlûkatı ilk defa yaratıp, öldükten sonra tekrar dirilten, Ya men yebdeul-halka summe yuiduh

Ey dağlarda hazineleri bulunan, Ya men huve fil-cibali hazainuh

Ey yarattığı her şeyi en güzel yapan, Ya men ahsene külli şey’in halakah

Ey bütün işler kendisine dönen, Ya men ileyhi yurceul-emru külluh

Ey her şeyde lütfü açıkça görünen, Ya men zahera fi-külli şey’in lütfuh

Ey mahlûkatına kudretini tanıtan, Ya men yuarriful-halaika kudreteh

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


58

Ey sevgilisi olmayanların sevgilisi, Ya habibe men la habibe leh

Ey tabibi olmayanların tabibi, Ya tabibe men la tabibe leh

Ey isteklerini dinleyip cevap verecek kimsesi olmayanların Mucîbi, Ya mucibe men la mucibe leh

Ey şefkat edecek kimsesi olmayanların şefkat edicisi, Ya şefika men la şefika leh

Ey arkadaşı olmayanların arkadaşı, Ya refika men la refika leh

Ey şefaat edecek kimsesi olmayanların Şefîi, Ya şefia men la şefia leh

Ey imdâdına koşacak kimsesi olmayanların imdat edicisi, Ya muğise men la muğise leh

Ey yol gösterecek kimsesi olmayanların yol göstericisi, Ya delile men la delile leh

Ey rehberi olmayanların rehberi, Ya kaide men la kaide leh

Ey merhamet edecek kimsesi olmayanların merhamet edicisi, Ya rahime men la rahime leh

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


59

Ey Kendisini her şeye yeter görenlerin kifayet edeni, Ya kafiye menistekfah

Ey Kendisinden hidâyet isteyenlerin hidâyet edicisi, Ya hadiye menistehdah

Ey gizlenecek yer arayanların üstünü örten, Ya kaliye menisteklah

Ey Kendisini çağıranları Cennetine dâvet eden, Ya daiye menisted’ah

Ey Kendisinden şifa isteyene şifa veren, Ya şafiye menisteşfah

Ey Kendisinden hükmetmesini isteyenler hakkında hükmeden, Ya kadiye menistekdah

Ey maddi ve manevi zenginlik isteyenleri zenginleştiren, Ya muğniye menisteğnah

Ey Kendisinden her ihtiyacını yerine getirmesini isteyenlerin ihtiyaçlarına yeterli cevap veren, Ya mufiye menistevfah

Ey kuvvet ve güç isteyenlere yeterince kuvvet veren, Ya mukavviye menistakvah

Ey Kendisinden dostluk ve sahiplik isteyenlerin dost ve sahibi, Ya veliyye menistevlah

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


60

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum ki; Ve es’eluke bi-esmaike;

Ey her şeyden önce olan -Evvel, Ya Evvel

Ey her şeyden sonra olan -Âhir, Ya Ahir

Ey varlığı apaçık görünen -Zâhir, Ya Zahir

Ey her şeyin içyüzünden haberdar olan -Bâtın, Ya Batın

Ey her şeyi yoktan yaratan -Hâlık, Ya Halık

Ey her şeyi münâsip bir şekilde rızıklandıran -Râzık, Ya Razık

Ey her işi doğru olan ve sözünü yerine getiren -Sâdık, Ya Sadık

Ey varlığı her şeyden önce olan -Sâbık, Ya Sabık

Ey her şeyi mukadder hedefine sevk eden -Sâik, Ya Saik

Ey tohum ve çekirdekleri yarıp sümbüllendiren -Fâlık, Ya Falik

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


61

Ey gece ve gündüzü peş peşe değiştiren, Ya men yukallibul-leyle ven-nehar

Ey karanlıkları ve nûru yaratan, Ya men halekaz-zulumati ven-nur

Ey gölgeleri ve harâreti meydana getiren, Ya men cealez-zılle vel-harur

Ey güneş ve aya boyun eğdiren, Ya men sehharaş-şemse vel-kamer

Ey ölümü ve hayatı yaratan, Ya men halekal-mevte vel-hayat

Ey yaratmak ve emretmek Kendisine âit olan, Ya men lehul-halku vel-emr

Ey eş ve evlât edinmeyen, Ya men lem yettahiz sahibeten ve la velede

Ey mülkünde hiçbir ortağı olmayan, Ya men lem yekun lehu şerikun fil-mulk

Ey zilletten münezzeh olduğu için dosta ihtiyacı olmayan, Ya men lem yekun lehu veliyyun-minez-zull

Ey güç ve kuvvet kendisine âit olan, Ya men lehul-havlu vel-kuvveh

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


62

Ey Kendisini arzulayanların murâdını bilen, Ya men ya’lemu muradel-muridin

Ey Kendisinden dilekte bulunanların ihtiyaç duyduklarına sahip olan, Ya men yemliku havaices-sailin

Ey üzüntüsünden kendinden geçenlerin inlemelerini işiten, Ya men yesmeu eninel-valihin

Ey Kendisinden korkarak ağlayanların ağlayışını gören, Ya men yera bukael-haifin

Ey suskunların içinden geçenleri bilen, Ya men ya’lemu damiras-samitin

Ey günahlarından pişmanlık duyanların pişmanlığını gören, Ya men yerâ nedemen-nadimin

Ey tövbekârların özrünü kabul eden, Ya men yakbelu uzret-taibin

Ey fesatçıların işini düzeltmeyen, Ya men la yuslihu amelel-mufsidin

Ey iyilik yapanların mükâfatını zâyi etmeyen, Ya men la yudiu ecrel-muhsinin

Ey Kendisini tanıyanların kalplerinden uzaklaşmayan, Ya men la yeb’udu an-kulubil-arifin

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


63

Ey bekası dâim olan, Ya daimel-beka

Ey hatâları bağışlayan, Ya ğafirel-hata

Ey duâları işiten, Ya samiad-dua

Ey ihsânı geniş olan, Ya vasial-ata

Ey gökleri yükselten, Ya rafias-sema

Ey belâları defeden, Ya kaşifel-bela

Ey medih ve senâsı büyük olan, Ya azimes-sena

Ey varlığının parıltısı kadîm olan, Ya kadimes-sena

Ey vefâsı çok olan, Ya kesirel-vefa

Ey mükâfatı şerefli olan, Ya şerifel-ceza

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


64

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum ki; Ve es’eluke bi-esmaike;

Ey çok affeden -Gaffâr, Ya Gaffar

Ey bütün ayıpları örten -Settâr, Ya Settar

Ey her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden -Kahhâr, Ya Kahhar

Ey istediğini zorla yaptıran -Cebbâr, Ya Cebbar

Ey çok sabreden ve kullarına sabır gücü veren -Sabbâr, Ya Sabbar

Ey bütün rızka muhtaç olanları rızıklandıran -Rezzâk, Ya Rezzak

Ey her şeyi hikmetle açan -Fettâh, Ya Fettah

Ey her şeyi çok iyi bilen -Allâm, Ya Allam

Ey bol bol hediyeler veren -Vehhâb, Ya Vehhab

Ey bütün tövbeleri kabul eden -Tevvâb, Ya Tevvab

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


65

Ey beni yaratıp âzâlarımı düzene koyan, Ya men halekani ve sevvani

Ey bana rızık veren ve terbiye eden, Ya men razekani ve rabbani

Ey beni yedirip içiren, Ya men et’ameni ve sekani

Ey beni kendisine yaklaştırıp yakın kılan, Ya men karrabeni ve ednani

Ey beni günah tehlikelerinden koruyup bana kâfi gelen, Ya men asameni ve kefani

Ey beni muhafaza edip ayıplarımı örten, Ya men hafizani ve kelani

Ey bana tevfîk edip hidâyet eden, Ya men veffekani ve hedani

Ey beni azîz kılıp ihtiyaçlarımı gideren, Ya men eazzeni ve ağnani

Ey beni öldürüp dirilten, Ya men emateni ve ehyani

Ey bana ünsiyet verip rızıklandıran, Ya men aneseni ve avani

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


66

Ey kelimeleriyle hakkın hak olduğunu gösteren, Ya men yuhikkul-hakka bi-kelimatih

Ey hükmünü geri bıraktıracak kimse olmayan, Ya men la muakkibe li-hukmih

Ey kazâsını geri çevirecek kimse olmayan, Ya men la radde li-kadaih

Ey kişiye kalbinden daha yakın olan, Ya men yehulu beynel-mer’i ve kalbih

Ey kullarından tövbeyi kabul eden, Ya men yakbelut-tevbete an-ibadih

Ey izni olmadan hiçbir şefaat fayda vermeyen, Ya men la tenfeuş-şefaatu illa biiznih

Ey bütün gökler kudretiyle dürülmüş olan, Ya menis-semavatu matviyyetun bi-yeminih

Ey yolundan sapanları en iyi bilen, Ya men huve a’lemu bimen dalle an sebilih

Ey gök gürültüsünün hamd ederek, meleklerin de korkusuyla Kendisini tesbih ettiği, Ya men yusebbihur-ra’du bi-hamdihi velmelaiketu min-hifetih

Ey rahmetinin önünde rüzgârları müjdeci olarak gönderen, Ya men yursilur-riyaha buşran beyne yedey rahmetih

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


67

Ey yeri beşik yapan, Ya men cealel-arda mihada

Ey dağları direk yapan, Ya men cealel-cibale evtada

Ey güneşi kandil kılan, Ya men cealeş-şemse siraca

Ey ay’ı nur kılan, Ya men cealel-kamera nura

Ey geceyi örtü yapan, Ya men cealel-leyle libasa

Ey gündüzü çalışma zamanı yapan, Ya men cealen-nehara meaşa

Ey uykuyu huzur ve sükûn vasıtası kılan, Ya men cealen-nevme subata

Ey semâyı bina kılan, Ya men ceales-semae binaa

Ey eşyayı çift çift yaratan, Ya men cealel-eşyae ezvaca

Ey ateşi gözcü kılan, Ya men cealen-nara mirsada

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


68

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum ki; Ve es’eluke bi-esmaike;

Ey gerçek şefaat sahibi -Şefî, Ya Şefi

Ey gizli açık her sesi işiten -Semî, Ya Semi

Ey istediğini yükselten -Rafî, Ya Refi

Ey istediğini engelleyen -Menî, Ya Meni

Ey kâinatı en güzel bir şekilde yoktan yaratan -Bedî, Ya Bedi

Ey hesâbı en süratli bir şekilde gören -Serî, Ya Seri

Ey sevdiklerini Cennet ve çeşitli mükâfatlarla müjdeleyen -Beşîr, Ya Beşir

Ey kullarını itaate sevk etmek için azâbıyla korkutan -Nezîr, Ya Nezir

Ey sonsuz kudret sahibi olan -Kadîr, Ya Kadir

Ey her şeye gücü yeten -Muktedir, Ya Muktedir

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


69

Ey bütün dirilerden önce var olan gerçek hayat sahibi, Ya hayyu kable kulli hayy

Ey bütün dirilerden sonra bâkî kalacak gerçek hayat sahibi, Ya hayyu ba’de kulli hayy

Ey hiçbir şeyin Kendisine benzemediği gerçek hayat sahibi, Ya hayyul-lezi la yuşbihuhu şey

Ey hiçbir dirinin misli gibi olmadığı gerçek hayat sahibi, Ya hayyul-lezi leyse kemislihi hayy

Ey hiçbir dirinin Kendisine ortak olmadığı gerçek hayat sahibi, Ya hayyul-lezi la yuşarikuhu hayy

Ey hiçbir diriye muhtaç olmayan gerçek hayat sahibi, Ya hayyul-lezi la yahtacu ila-hayy

Ey bütün dirileri öldüren gerçek hayat sahibi, Ya hayyul-lezi yumitu kulle hayy

Ey bütün dirileri rızıklandıran gerçek hayat sahibi, Ya hayyul-lezi yerzuku kulle hayy

Ey ölüleri dirilten gerçek hayat sahibi, Ya hayyul-lezi yuhyil-mevta

Ey hiç ölmeyecek olan gerçek hayat sahibi, Ya hayyul-lezi la yemut

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


70

Ey unutulmayan ve unutturulmayan zikrin sahibi, Ya men lehu zikrun la yunsa

Ey söndürülemeyen nûrun sahibi, Ya men lehu nurun la yutfa

Ey had ve hesâba gelmeyen medih ve senâ sahibi, Ya men lehu senaun la yuhsa

Ey hiçbir şekilde değiştirilemeyen vasıflar sahibi, Ya men lehu nuitun la tuğayyer

Ey sayılamayan nîmetler sahibi, Ya men lehu niamun la tuad

Ey zevâl bulmayan saltanat sahibi, Ya men lehu mulkun la yezul

Ey gerçek keyfiyeti anlaşılamayan celâl sahibi, Ya men lehu celalun la yukeyyef

Ey reddedilemeyen hüküm sahibi, Ya men lehu kadaun la yured

Ey değiştirilemeyen sıfatlar sahibi, Ya men lehu sıfatun la tubeddel

Ey tam idrak edilemeyen kemâl sahibi, Ya men lehu kemalun la yudrek

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


71

Ey âlemlerin Rabbi, Ya rabbel-alemin

Ey amellerin karşılıklarının verildiği Kıyamet Gününün sahibi, Ya malike yevmid-din

Ey sabredenleri seven, Ya men yuhibbus-sabirin

Ey tövbe edenleri seven, Ya men yuhibbut-tevvabin

Ey maddi ve manevi kirlerden temizlenenleri seven, Ya men yuhibbul-mutetahhirin

Ey Allah’ı görür gibi ibadet edenleri ve iyilik yapanları seven, Ya men yuhibbul-muhsinin

Ey yardım edenlerin en hayırlısı, Ya men huve hayrun-nasırin

Ey müşkül meseleleri halledip hükme bağlayanların en hayırlısı, Ya men huve hayrul-fasılin

Ey iyi amellere bol karşılık verenlerin en hayırlısı, Ya men huve hayru'ş-şakirin

Ey ifsat edenleri en iyi bilen, Ya men huve a'lemu bil-mufsidin

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


72

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum ki; Ve es’eluke bi-esmaike;

Ey mahlûkatı örneksiz ve yoktan yaratan -Mübdî, Ya Mubdi

Ey mahlûkatı öldükten sonra yeniden dirilten -Muîd, Ya Muid

Ey her şeyi muhafaza eden -Hafîz, Ya Hafiz

Ey her şeyi ilim ve kudretiyle kuşatan -Muhît, Ya Muhit

Ey hamd ve senâya en çok layık olan ve çok övülen -Hamîd, Ya Hamid

Ey azamet, şeref ve hâkimiyeti sonsuz -Mecîd, Ya Mecid

Ey her türlü mahlûkata münasip rızık veren -Mukît, Ya Mukit

Ey darda kalan çaresizlerin imdadına koşan -Mugîs, Ya Muğis

Ey istediğine izzet veren ve şereflendiren -Muizz, Ya Muizz

Ey istediğini zelil kılan -Müzill, Ya Muzill

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


73

Ey zıddı olmayan Ehad, Ya men huve ehadun bila zıdd

Ey dengi bulunmayan Ferd, Ya men huve ferdun bila nidd

Ey kusur ve ihtiyaçtan münezzeh olan Samed, Ya men huve samedun bila ayb

Ey çifti bulunmayan Vitr, Ya men huve vitrun bila şef’

Ey veziri bulunmayan Rab, Ya men huve rabbun bila vezir

Ey fakirliği bulunmayan Ganî, Ya men huve ğaniyyun bila fakr

Ey azledilemeyen Sultan, Ya men huve sultanun bila azl

Ey acziyetten münezzeh olan Melîk, Ya men huve melikun bila acz

Ey benzeri olmayan Mevcûd, Ya men huve mevcudun bila misl

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


74

Ey zikri Kendisini zikredenlere büyük şeref olan, Ya men huve zikruhu şerefun liz-zakirin

Ey şükrü Kendisine şükredenlere büyük kurtuluş olan, Ya men huve şukruhu fevzun liş-şakirin

Ey hamdı Kendisini övenlere büyük iftihar vesilesi olan, Ya men huve hamduhu fahrun lil-hamidin

Ey tâati, Kendisine itaat edenlere necât olan, Ya men huve taatuhu necatun lil-mutiin

Ey kapısı, Kendisini arayanlara açık olan, Ya men huve babuhu meftuhun lit-talibin

Ey yolu müminlere açık ve belli olan, Ya men huve sebiluhu vadıhun lil-muminin

Ey âyetleri bakanlar için kesin delil olan, Ya men huve ayatuhu burhanun lin-nazırin

Ey kitabı kuvvetli îman sahipleri için öğüt olan, Ya men huve kitabuhu tezkiretun lil-mukınin

Ey affı günahkarlar için sığınak olan, Ya men huve afvuhu melceun lil-muznibin

Ey rahmeti muhsinler için yakın olan, Ya men huve rahmetuhu karibun lil-muhsinin

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


75

Ey ismi yüce ve mübarek olan, Ya men tebarakesmuh

Ey şan ve makamı yüksek olan, Ya men teala cedduh

Ey senâ ve övgüsü büyük olan, Ya men celle senauh

Ey kendisinden başka ilâh olmayan, Ya men la ilahe ğayruh

Ey isimleri mukaddes olan, Ya men tekaddeset esmauh

Ey bekâsı devam eden, Ya men yedumu bekauh

Ey azameti, izzeti ve kadri olan, Ya menil-azametu behauh

Ey büyüklük perdesi olan, Ya menil-kibriyau ridauh

Ey gizli nimetleri grup grup bile sayılamayan, Ya men la yuhsa alauh

Ey ihsan ve nimeti hesap ve sayıya gelmeyen, Ya men la yuaddu na’mauh

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


76

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum ki; Ve es’eluke bi-esmaike;

Ey kullarına yardım eden -Muîn, Ya Muin

Ey açıklanması gereken her şeyi beyan eden -Mübîn, Ya Mubin

Ey kullarına emniyet ve huzur veren -Emîn, Ya Emin

Ey saltanatı sağlam, nüfuz ve iktidar sahibi -Mekîn, Ya Mekin

Ey hiçbir şey hükmünü sarsmayan ve Kendisine güvenilen -Metîn, Ya Metin

Ey azabı şiddetli olan -Şedîd, Ya Şedid

Ey kullarının her yaptığını gören -Şehîd, Ya Şehid

Ey bütün işlerini ezelî takdirine göre en güzel bir şekilde neticeye ulaştıran -Raşîd, Ya Raşid

Ey en çok övülen ve en çok övgüye layık olan -Hamîd, Ya Hamid

Ey sonsuz şeref sahibi -Mecîd, Ya Mecid

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


77

Ey yüce Arşın sahibi, Ya zel-arşil-mecid

Ey dosdoğru sözün sahibi, Ya zel-kavlis-sedid

Ey yerli yerince yapılan cömertlik ve kerem sahibi, Ya zel-fadlir-reşid

Ey kıskıvrak yakalayan şiddetli azap sahibi, Ya zel-batşiş-şedid

Ey vaad ve tehdit sahibi, Ya zel-va’di vel-vaid

Ey uzak olmayan yakın, Ya kariben ğayra baid

Ey en fazla övgüye lâyık olan dost, Ya men huvel-veliyyul-hamid

Ey her şeyi müşahedesi altında tutan, Ya men huve ala-kulli şeyin şehid

Ey kullarına hiçbir şekilde zulmedici olmayan, Ya men huve leyse bi-zallamin lil-abid

Ey kuluna şah damarından daha yakın olan, Ya men huve akrebu ileyhi min-hablil-verid

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


78

Ey hiçbir ortak ve veziri olmayan, Ya men la şerike lehu ve la vezir

Ey hiçbir benzeri ve dengi olmayan, Ya men la şebihe lehu ve la nazir

Ey güneş ve nurlu ayın yaratıcısı, Ya halikaş-şemsi vel-kameril-munir

Ey şiddetli sıkıntıya düşmüş fakirleri zenginleştiren, Ya muğniyel-baisil-fakir

Ey küçük yavrulara rızık veren, Ya razikat-tıflis-sağir

Ey düşkün ihtiyarlara merhamet eden, Ya rahimeş-şeyhil-kebir

Ey korku içinde kurtuluş isteyenlerin sığınağı, Ya ismetel-haifil-mustecir

Ey kullarının her halini gören, Ya men huve bi-ibadihi basir

Ey kullarının ihtiyaçlarından haberdar olan, Ya men huve bi-havaicil-ibadi habir

Ey her şeye gücü yeten, Ya men huve ala-kulli şeyin kadir

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


79

Ey cömertlik ve nimetler sahibi, Ya zel-cudi ven-niam

Ey cömetlik ve kerem sahibi, Ya zel-fadli vel-kerem

Ey şiddetli belâ ve çetin azaplar sahibi, Ya zel-be’si ven-nekam

Ey Levh-i Mahfûz ve Kalemi yaratan, Ya halikal-levhi vel-kalem

Ey zerreyi, hoş rüzgârları ve nefesleri yaratan, Ya bariez-zerri ven-nesem

Ey bütün kullarına ilhamda bulunan, Ya mulhimel-arabi vel-acem

Ey zarar ve elemi gideren, Ya kaşifed-durri vel-elem

Ey gizli sır ve kaygıları bilen, Ya alimes-sirri vel-himem

Ey Kâbe-i Muazzama ve Harem-i Şerîfin sahibi, Ya men lehul-beytu vel-haram

Ey eşyayı yoktan yaratan, Ya men yahlukul-eşyae minel-adem

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


80

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum ki; Ve es’eluke bi-esmaike;

Ey gerçek adalet sahibi -Âdil, Ya Adil

Ey rızâsı için yapılan işleri kabul eden -Kâbil, Ya Kabil

Ey her şeyden üstün ve yüce olan -Fâdıl, Ya Fadıl

Ey her işin hakiki yapıcısı olan -Fâil, Ya Fail

Ey yaratıkların her işini üzerine alan -Kâfil, Ya Kafil

Ey her şeyi meydana getiren -Câil, Ya Cail

Ey her bakımdan eksiksiz olan -Kâmil, Ya Kamil

Ey mahlûkatı yokluk karanlıklarından varlık nûruna çıkaran -Fâtır, Ya Fatır

Ey kulları için hayır murat eden ve onları dergâhına çağıran -Tâlib, Ya Talib

Ey kullarının, rızasına ermek ve cemalini görmek için can attığı -Matlûb, Ya Matlub

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


81

Ey güç ve kuvvetiyle nimet veren, Ya men en’ame bi-havlih

Ey geniş ve bol imkânlarıyla ikram eden, Ya men ekreme bi-tavlih

Ey tekrar tekrar lütufta bulunan, Ya men âde bi-lutfih

Ey kudretiyle her yerde izzetini gösteren, Ya men teazzeze bi-kudretih

Ey her şeyi hikmetiyle ölçüp biçen, Ya men kaddera bi-hikmetih

Ey tedbîriyle hükmeden, Ya men hakeme bi-tedbirih

Ey ilmiyle her şeyi idare eden, Ya men debbera bi-ilmih

Ey hilim ve yumuşaklığıyla kullarını cezalandırmaktan vazgeçen, Ya men tecaveze bi-hilmih

Ey yüceliğiyle beraber kullarına yakın olan, Ya men dena fi-uluvvih

Ey yakınlığında yüceliği tezâhür eden, Ya men ala fi-dünuvvih

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


82

Ey dilediğini yaratan, Ya men yahluku ma yeşa

Ey dilediğini yapan, Ya men yef’alu ma yeşa

Ey dilediğine hidayet eden, Ya men yehdi men yeşa

Ey dilediğini saptıran, Ya men yudillu men yeşa

Ey dilediğini bağışlayan, Ya men yağfiru limen yeşa

Ey dilediğine azap eden, Ya men yuazzibu men yeşa

Ey dilediğinin tövbesini kabul eden, Ya men yetubu ala men yeşa

Ey anne rahimlerindeki yavruları dilediği gibi şekillendiren, Ya men yusavviru fil-erhami keyfe yeşa

Ey yaratıklarında dilediği şeyi ziyade kılan, Ya men yezidu fil-halki ma yeşa

Ey rahmetini dilediğine tahsis eden, Ya men yahtassu bi-rahmetihi men yeşa

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


83

Ey hiçbir eş ve evlat edinmeyen, Ya men lem yettehiz sahibeten vela veleda

Ey kimseyi hükmüne ortak kılmayan, Ya men la yuşriku fi-hukmihi ehada

Ey her şeye bir plan ve miktar tayin eden, Ya men ceale li-kulli şey’in kadra

Ey şefkat ve merhameti zeval bulmayıp devam eden, Ya men lem yezel rahima

Ey melekleri elçi kılan, Ya cailel-melaiketi rusula

Ey semâda burçlar meydana getiren, Ya men ceale fis-semai buruca

Ey yeryüzünü kararlı ve barınmaya müsait kılan, Ya men cealel-arda karara

Ey insanı bir damla sudan yaratan, Ya men ceale minel-mai beşera

Ey her şeyi sayarak hesabını yapan, Ya men ahsa kulle şey’in adeda

Ey her şeyi ilmiyle kuşatan, Ya men ehata bi-kulli şey’in ilma

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


84

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum ki; Ve es’eluke bi-esmaike;

Ey eşi ve benzeri olmayan Ferd, Ya Ferd

Ey zât, sıfat ve fiillerinde çifti olmayan Vitr, Ya Vitr

Ey her bir şeyde birliğini gösteren Ehad, Ya Ehad

Ey hiçbir şeye muhtaç olmayan ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu Samed, Ya Samed

Ey şan, şeref ve yüceliği en büyük olan Emced, Ya Emced

Ey izzet ve galibiyeti mukayeseye gelmeyen Eazz, Ya Eazz

Ey sonsuz azamet ve celâl sahibi Ecell, Ya Ecell

Ey bütün gerçeklerden daha gerçek ve ibâdete en çok lâyık olan Ehakk, Ya Ehakk

Ey herkesten fazla iyilik yapan Eberr, Ya Eberr

Ey varlığının sonu olmayan Ebed, Ya Ebed

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


85

Ey Kendisini tanımak isteyenlerin mârufu, Ya ma’rufe men arefeh

Ey Kendisine ibâdet edenlerin mâbudu, Ya ma’bude men abedeh

Ey Kendisine şükredenlerin meşkûru, Ya meşkure men şekerah

Ey Kendisini zikredenlerin mezkûru, Ya mezkura men zekerah

Ey Kendisini övenlerin mahmûdu, Ya mahmude men hamideh

Ey Kendisini arayanlar için mevcut olan, Ya mevcude men talebeh

Ey Kendisini bir tanıyanların mevsûfu, Ya mevsufe men vehhadeh

Ey Kendisini sevenlerin sevgilisi, Ya mahbube men ehabbeh

Ey Kendisini arzulayanların merğubu, Ya merğube men eradeh

Ey dergâhına dönenlerin maksudu, Ya maksude men enabe ileyh

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


86

Ey saltanatından başka gerçek saltanat olmayan, Ya men la mulke illa mulkeh

Ey kulların senâsını saymakla bitiremediği, Ya men la yuhsil-ibadu senaeh

Ey mahlûkatın celâlini vasfedemediği, Ya men la tasiful-halaiku celaleh

Ey gözlerin kemâlini idrak ve ihâta edemediği, Ya men la yudrikul-ebsaru kemaleh

Ey zekâların sıfatlarına ulaşmakta acze düştüğü, Ya men la yebluğul-efhamu sıfateh

Ey fikirlerin, kibriyasının hakikatine ulaşamadığı, Ya men la yenalul-efkaru kibriyaeh

Ey insanların, sıfatlarını güzelce tavsif edemediği, Ya men la yuhsinul-insanu nuuteh

Ey kulların, hükmünü geri çeviremediği, Ya men la yuraddul-ibadu kadaeh

Ey her şeyde Kendisini tanıtan deliller açıkça görülen, Ya men zahara fi-kulli şeyin ayatuh

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


87

Ey günahları için ve kendisine olan aşk ve muhabbetten dolayı ağlayanların sevgilisi, Ya habibel-bekkain

Ey kendisine tevekkül edenlerin dayanağı, Ya senedel-mutevekkilin

Ey hak yoldan sapanları hidayete erdiren, Ya hadiyel-mudıllin

Ey müminlerin dost ve sahibi, Ya veliyyel-Mu’minin

Ey kendisini zikredenlerin can yoldaşı, Ya enisez-zakirin

Ey bütün güçlülerden daha güçlü, Ya akderal-kadirin

Ey bütün bakanlardan daha iyi gören, Ya ebsaran-nazırin

Ey bütün ilim sahiplerinden daha âlim, Ya a’lemel-alimin

Ey kederli bîçarelerin kaçıp sığındığı, Ya mefzeal-melhufin

Ey bütün yardım edenlerden daha çok yardım eden, Ya ensaran-nasırin

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


88

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum ki; Ve es’eluke bi-esmaike;

Ey gerçek ikram sahibi Mükrim, Ya Mukrim

Ey dilediğini büyüten ve eserleriyle büyüklüğünü gösteren Muazzım, Ya Muazzim

Ey mahlûkatını çeşit çeşit nimetlere gark eden Müna’ım, Ya Muna’im

Ey mahlûkatına lâzım olan her şeyi veren Mu’ti, Ya Mu’ti

Ey mahlûkatının ihtiyacını giderip zengin kılan Muğnî, Ya Muğni

Ey canlılara hayat veren Muhyî, Ya Muhyi

Ey mahlûkatı maddesiz ve örneksiz ilk defa yaratan Mubdî, Ya Mubdi

Ey mahlûkatını nimetleriyle hoşnut kılan Murzî, Ya Murdi

Ey mahlûkatı her türlü tehlikeden kurtaran Müncî, Ya Munci

Ey bol bol iyilikte bulunan Muhsîn, Ya Muhsin

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


89

Ey her şeye kâfi, Ya kafiye kulli şey

Ey her şeyi idare eden kaim, Ya kaimen ala-kulli şey

Ey hiçbir şey Kendisine benzemeyen, Ya men la yuşbihuhu şey

Ey mülkünde, irâdesi dışında hiçbir şey artmayan, Ya men la yezidu fi-mulkihi şey

Ey hazînelerinden hiçbir şey eksik olmayan, Ya men la yenkusu min-hazainihi şey

Ey hiçbir şey Kendisine gizli bulunmayan, Ya men la yehfa aleyhi şey

Ey misli ve benzeri hiçbir şey bulunmayan, Ya men leyse kemislihi şey

Ey her şeyin anahtarı elinde olan, Ya men biyedihi mekalidu kulli şey

Ey rahmeti her şeyi kuşatan, Ya men vesiat rahmetuhu kullu şey

Ey her şey fâni olduğu halde Kendisi bâkî kalan, Ya men yebka ve yefna kullu şey

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


90

Ey gaybı Kendisinden başka kimse bilemeyen, Ya men la ya’lemul-ğaybe illa hu

Ey kullarından kötülüğü Kendisinden başka kimse def edemeyen, Ya men la yasrifus-sûe illa hu

Ey işleri Kendisinden başka kimse idâre edemeyen, Ya men la yudebbirul-emre illa hu

Ey günahları Kendisinden başka kimse mağfiret edemeyen, Ya men la yağfiruz-zunube illa hu

Ey kalpleri Kendisinden başkası değiştiremeyen, Ya men la yukallibul-kalbe illa hu

Ey mahlûkatı Kendisinden başkası yaratamayan, Ya men la yahlukul-halka illa hu

Ey nîmetleri Kendisinden başkası tamamlayamayan, Ya men la yutimmun-ni’mete illa hu

Ey yağmuru Kendisinden başkası yağdıramayan, Ya men la yunezzilül-ğayse illa hu

Ey ölüleri kendisinden başkası diriltemeyen, Ya men la yuhyil-mevta illa hu

Ey kullarını kendisinden başkası gerçek zengin kılamayan, Ya men la yuğni alet-tahkiki illa hu

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


91

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum ki; Ve es’eluke bi-esmaike;

Ey belâları kaldıran ve güzellikleri açığa çıkaran Kâşif, Ya Kaşif

Ey keder ve tasadan kurtarıp ferahlatan Fâric, Ya Faric

Ey her mevcuda münâsip bir sûret açan ve fetihler müyesser kılan Fâtih, Ya Fatih

Ey kullarına yardım eden Nâsır, Ya Nasır

Ey yaratıkların her türlü ihtiyacını üzerine alan Dâmin, Ya Damin

Ey her şeye fıtratının gayesini emreden Âmir, Ya Amir

Ey her türlü kötülükten sakındıran Nâhî, Ya Nahi

Ey kullarının ümidi olan Recâ, Ya Reca

Ey kullarının ümit beslediği Mürtecâ, Ya Murteca

Ey kendisine büyük ümitler beslenen Azîmur-Recâ, Ya Azimer-reca

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


92

Ey zayıfların yardımcısı, Ya muined-duafa

Ey fakirlerin hazînesi, Ya kenzel-fukara

Ey gariplerin sahibi, Ya sahibel-ğuraba

Ey dostların yardımcısı, Ya nasırel evliya

Ey düşmanların kahredicisi, Ya kahiral-a’da

Ey gökleri yükselten, Ya rafias-sema

Ey belâları kaldıran, Ya kaşifel-bela

Ey dostların can yoldaşı, Ya enisel-evliya

Ey takvâ sahiplerinin sevgilisi, Ya habibel-etkıya

Ey zenginlerin mabudu, Ya ilahel-ağniya

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


93

Ey her şeyin öncesi ve sonrası, Ya evvele kulli şeyin ve ahirah

Ey her şeyin ilâhı ve sanatkârı, Ya ilahe kulli şeyin ve saniah

Ey her şeyin rızık vereni ve yaratanı, Ya razika kulli şeyin ve halikah

Ey her şeyin yaratıcısı ve sultânı, Ya fatıra kulle şeyin ve melikeh

Ey her şeyi daraltan ve genişleten, Ya kabida kulli şeyin ve basıtah

Ey her şeyi ilk defa yaratan ve öldükten sonra tekrar iâde eden, Ya mubdie kullu şeyin ve muideh

Ey her şeye gerekli sebepleri yaratan ve bir ölçü takdir eden, Ya musebbibe kulli şeyin ve mukaddirah

Ey her şeyi terbiye ve idâre eden, Ya murebbiye kulli şeyin ve mudebbirah

Ey her şeyi döndüren ve değiştiren, Ya mukevvira kulli şeyin ve muhavvileh

Ey her şeyi dirilten ve öldüren, Ya muhyiye kulli şeyin ve mumiteh

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


94

Ey yâd eden ve yâd edilenlerin en hayırlısı, Ya hayra zakirin ve mezkur

Ey şükrü kabul edenlerin ve şükredilenlerin en hayırlısı, Ya hayra şakirin ve meşkur

Ey övülen ve övenlerin en hayırlısı, Ya hayra hamidin ve mahmud

Ey gören ve görülenlerin en hayırlısı, Ya hayra şahidin ve meşhud

Ey çağıran ve çağrılanların en hayırlısı, Ya hayra dain ve med’uv

Ey cevap veren ve cevap verilenlerin en hayırlısı, Ya hayra mucibun ve mucab

Ey ünsiyet verenlerin ve Kendisiyle ünsiyet edilenlerin en hayırlısı, Ya hayra munisin ve enis

Ey bütün dostların ve meclis arkadaşlarının en hayırlısı, Ya hayra sahibin ve celis

Ey bütün maksut ve matlupların en hayırlısı, Ya hayra maksudin ve matlub

Ey seven ve sevilenlerin en hayırlısı, Ya hayra habibin ve mahbub

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


95

Ey kendisini çağıranlara cevap veren, Ya men huve li-men deahu mucib

Ey kendisine itaat edenleri seven, Ya men huve li-men etaahu habib

Ey kendisini sevenlere yakın olan, Ya men huve li-men ehabbehu karib

Ey kendisini arzulayanları çok iyi bilen, Ya men huve bi-men eradehu alim

Ey kendisine ümit besleyenlere iyilik eden, Ya men huve li-men recahu kerim

Ey kendisine isyan edenlere yumuşak davranıp hemen cezalandırmayan, Ya men huve bi-men asahu halim

Ey yumuşaklığında hikmetli davranan, Ya men huve fi-hilmihi hakim

Ey hükmünde büyük olan, Ya men huve fi-hukmihi azim

Ey büyüklüğünde merhametli olan, Ya men huve fi-azametihi rahim

Ey ihsânında kadîm olan, Ya men huve fi-ihsanihi kadim

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


96

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum ki; Ve es’eluke bi-esmaike;

Ey sebepleri takdir eden Müsebbib, Ya Musebbib

Ey itaatkâr kullarını kendisine yaklaştıran Mukarrib, Ya Mukarrib

Ey eşyayı hikmetle peş peşe getiren Muakkib, Ya Muakkıb

Ey kullarının kalplerini halden hale değiştiren Mukallib, Ya Mukallib

Ey her şeye bir miktar tespit eden Mukaddir, Ya Mukaddir

Ey her şeyi düzene koyan Mürettib, Ya Murettib

Ey kullarını iyiliğe teşvik eden Murağğib, Ya Murağğib

Ey kullarına öğüt veren Müzekkir, Ya Muzekkir

Ey mahlûkatı var eden Mükevvin, Ya Mukevvin

Ey sonsuz büyüklük ve azamet sahibi Mütekebbir, Ya Mutekebbir

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


97

Ey bir işitme, kendisini diğer bir işitmeden alıkoymayan, Ya men la yuşğıluhu sem’un an-sem’in

Ey kendisi için bir iş diğer bir işe mâni olmayan, Ya men la yemneuhu fi’lun an-fi’lin

Ey bir söz, kendisini diğer bir sözden oyalamayan, Ya men la yulhihi kavlun an-kavlin

Ey kullarının bir isteği diğerine cevap vermekte kendisini karışıklığa sevk etmeyen, Ya men la yuğallituhu sualun an-sualin

Ey ısrarla istekte bulunanların ısrarı kendisini usandırmayan, Ya men la yubrimuhu ilhahul-mulihhin

Ey müminlerin kalplerini İslâm’la genişleten, Ya men şeraha bil-İslami sudurel-Mu’minin

Ey zikriyle mütevâzi ve huşû sahiplerinin kalplerini hoş eden, Ya men etabe bi-zikrihi kulubel-muhbitin

Ey kendisini arzulayanların kalplerinden kaybolmayan, Ya men la yağibu an-kulubil-muştakin

Ey kendisini arzulayanların son arzusu, Ya men huve ğayetu muradil-muridin

Ey âlemde hiçbir şey kendisine gizli olmayan, Ya men la yahfa aleyhi şey’un fil-alemin

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


98

Ey her şeyi var olmadan bilen, Ya men huve ilmuhu sabık

Ey vaadi doğru olan, Ya men huve va’duhu sadık

Ey lütfu açık olan, Ya men huve lutfuhu zahir

Ey emri üstün ve galip olan, Ya men huve emruhu ğalib

Ey kitabı sağlam olan, Ya men huve kitabuhu muhkem

Ey kaza ve hükmü var olan, Ya men huve kadauhu kain

Ey Kur’ân’ı yüce olan, Ya men huve kur’anuhu mecid

Ey saltanatı kadîm olan, Ya men huve mulkuhu kadim

Ey fazıl ve keremi dâim olan, Ya men huve fadluhu mukim

Ey Arşı büyük olan, Ya men huve arşuhu azim

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


99

Ey rablık iddia edenlerin ve bütün terbiyecilerin Rabbi, Ya rabbel-erbab

Ey bütün kapıları açan, Ya mufettihal-ebvab

Ey sebepler tasarrufunda bulunan, Ya musebbibel-esbab

Ey sevapları veren, Ya mu’tıyes-sevab

Ey doğruları ilham eden, Ya mulhimes-savab

Ey bulutları yoktan yaratan, Ya munşies-sehab

Ey cezası şiddetli olan, Ya şedidel-ikab

Ey hesabı süratli gören, Ya serial-hisab

Ey dönüş kendisine olan, Ya men lehul-iyab

Ey bağışlayan ve tövbeleri kabul eden, Ya ğafuru ya tevvab

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.


100

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum ki; Ve es’eluke bi-esmaike;

Ey Rabbimiz, Ya Rabbena

Ey İlâhımız, Ya İlahena

Ey Seyyidimiz, Ya Seyyidena

Ey Mevlâmız, Ya Mevlana

Ey Yardımcımız, Ya Nasırana

Ey Koruyucumuz, Ya Hafizena

Ey Kâdirimiz, Ya Kadirena

Ey Râzıkımız, Ya Razıkena

Ey Delilimiz, Ya Delilena

Ey Medetkârımız, Ya Muğisena

Bütün kusurlardan uzaksın, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Subhaneke la ilahe illa entel-emanul eman hallisna minen-nar.Ey Allah’ım, ey Rabbimiz! Bizi Cehennem ateşinden uzak eyle, muhafaza et, necat ver bize! Allahumme Rabbena hallisna ve ecirna ve neccina minen-nar.

Allah’ım, bize âfiyet ver, bizi affet, bizi iyilerle birlikte pâk ve temiz diyarın olan Cennetine koy. Ve afina va’fu anna ve edhil-nel Cennete dare kudsike meal-ebrar.

Bunu sadece affınla yap, ey kullarını azaptan koruyan Mucîr! Ey lütuf ve ihsanıyla bütün günahları bağışlayan Gafur! Bi-afvike ya Mucir, bi-fadlike ya Gaffar.

Ben, şu kıymetli ve şerefli isimlerinin, şu yüce ve lâtif sıfatlarının hakkı için istiyor ve yalvarıyorum ki; Efendimiz Muhammed Aleyhisselâtü Vesselâma, onun yaptığı iyilikler sayısınca salât ve selâm eyle! Ve es’eluke bi-hakkı hazihil-esmail-kerimetiş-şerifeti ves-sıfatil-celiletil-latifeti en-tusalli ala-seyyidina Muhammedin ve ala-alihi ve sahbihi bi-adedi hasenati Muhammed

Allah’ın adıyla. Allah bana kâfi. Allah’tan başka ilâh yok. Allah her şeye şahit. De ki; O Allah’tır. Allah’ın dilediği olur. Rabbim Allah’tır. Allah’ın şânı yücedir, büyüktür. Allah’a tevekkül edip güvendim. Allah onlara karşı sana kâfidir. O her şeyi işiten ve bilendir. Bismillah, hasbiyallah, la ilahe illallah, şehidallah, kul-huvallah, maşaallah, rabbiyallah, tebarekallah, tealallah, tevekkeltu alallah, fese-yekfikehumullah, ve huves-semiul-alim.

Bütün kusurlardan uzaksın. Ey kendisinden başka ilah olmayan Allah’ım! Eman ver bize, eman diliyorum. Sana olan medih ve senâları sayıp dökemiyorum. Sen, Zâtını övdüğün gibisin. Ey bütün kemâl sıfatlarını taşıyan hakikî Ma’bud olan Allah! Ey bütün mahlûkata rızık verip merhamet eden Rahman! Ey ahirette sâlih kullarına lütuflarda bulunacak olan Rahîm! Ey bütün günahları bağışlayan Gafûr! Ey kullarının ibâdet ve şükürlerine bol mükâfatla karşılık veren Şekûr! Subhaneke ya la ilahe illa entel-emanul-eman la uhsi senaen aleyke ente kema esneyte ala nefsik ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur

Zâtın için saydığın güzel isimlerin, yüce sıfatların ve eksiksiz kelimelerin hakkı için Senden istiyor ve yalvarıyorum ki; beni, anne-babamı, Üstadım Said Nursî’yi, Nur Talebelerini ve bütün erkek ve kadın mümin ve Müslümanlardan hayatta olan ve ölenleri bağışla! Es’eluke bima ahsaytehu aleyke min-esmaikel-husna ve sıfatikel-ulya ve kelimatiket-tammeti en tağfire li ve li-valideyye ve li-üstadi Saidin-Nursi ve li-talebeti resailin-nur ve li-cemiil-mu’minine vel mu’minati vel-muslimine vel-muslimati el-ahyai minhum vel-emvat.

Bize öyle bir merhamette bulun ki, Senden başkasının merhametine ihtiyacımız kalmasın! Ve terhamena rahmeten tuğnina biha an rahmeti men sivake min-halkike.

Dünyada ve ahirette ihtiyaçlarımızı yerine getir ve dilediğimizi ihsan eyle! Dünyadan ayrılırken son nefesimizi saâdet, şehâdet, ikram ve müjdeyle vermemizi nasip eyle! Ve en takdiye havayicena ve tu’tiyena sualena fid-dunya vel ahireti ve tahtime lena bis-seadeti veş-şehadeti vel-kerameti vel-buşra inde firakid-dunya

Bizim adımıza Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmı lâyık ve müstahak olduğu şeylerle mükâfatlandır. Ve tecziye Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem anna ma huve ehluhu ve mustahakkuh.

Gözümüzü açıp kapayıncaya kadar bile bizi ne nefsimize, ne de yaratıklarından hiç birine havâle etme! Ve en la tekilena ala-enfusina tarfete aynin vela ila-ehadin-min-halkik.

İşlerimizi ıslah edip, yoluna koy! Bizi, hiç yok olmayan ilim ve korumanla himâye eyle! Ayrı yaşanamayan desteğinle bizleri muhâfaza eyle, ey Celâl ve İkram Sahibi! Ve tusliha lena şe’nena ve en tahrusena bi-aynikelleti la tenamu ve tahfezana bi-ruknikellezi la yuramu ya zelcelali vel-ikram.

Bizden ve bu isimleri üzerinde taşıyan kimselerden cin, insan ve şeytanlardan gelecek âfetleri, yer sarsıntılarını ve Allah korkusundan meydana gelen dağ parçalanışlarını, tâun ve vebâ gibi tüm salgın hastalık musîbetlerini, kem gözleri, vücut ağrılarını ve diğer felâketleri def eyle! Ve en tasrife anna ve ammen ullika aleyhi hazihil-esmau afetel-cinni vel-insi veş-şeyatin ve zelzeletel ardi ve dekdeketel-cibali min-haşyetih. Ve afetettauni vel-vebai ve aynes-sui ve veceal-cevarihi ve sairel-afat.

Bizi bütün şer ve kötülüklerden muhâfaza eyle. Rahmetinle bize dünyada ve âhirette selâmet, âfiyet ve hayır nasip eyle, ey merhametlilerin en merhametlisi! Ve tahfezana min-kulli şerrin ve su'. Ve terzukanas-selamete vel-afiyete vel hayra fid-dunya vel-ahireti bi-rahmetike ya erhamer-rahimin.

Allah, Efendimiz Hazret-i Muhammed’e (a.s.m.), onun âl ve Ashâbına sallât ve selâm eylesin! Ve sallallahu ala-seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain.

Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Velhamdu lillahi rabbil-alemin.Yukarı Git ▲
<< Önceki Sayfa

Henüz yorum yazılmamış.
Yorum yaz
Yorum göndermek için lütfen üye girişi yapın.